Mensen opleiden en trainen heeft altijd een belangrijke plek gehad in mijn persoonlijke én professionele leven. Het ontwikkelen van vaardigheden zoals creatief- en kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerken en zelfregulering, ook wel genoemd de ‘21st century skills’, wordt voor professionals steeds belangrijker. Zelfregulering is de basis voor levenslang leren en wordt bereikt door het stimuleren van de intrinsieke motivatie en de reflectieve attitude van professionals.

Coaching voor Zorgprofessionals

Welke opleidingen en trainingen verzorg ik?

Op mijn initiatief is de opleiding Coaches voor Farmacie ontstaan. In de inhoudelijke ontwikkeling heeft Rick Boessen, partner van MD&D, een belangrijke rol gehad.

Momenteel starten we alweer de 5e leergang van deze opleiding, die nu omgedoopt is tot Coaching voor Zorgprofessionals.

Deze opleiding bestaat uit de volgende thema’s:

 • Wie ben ik?
 • Wat is reflectie?
 • Hoe ga ik om met interne en externe autoriteiten?
 • Welk niveau van casus zie ik en welke interventie pas ik toe?
 • Wat houden de termen projectie, overdracht en tegenoverdracht in?
 • In welke fase van groepsdynamica zit de groep (intervisie, bestuur, FTO of team) en welke interventie hoort daarbij?
 • Hoe maak ik van een dramadriehoek een winnaarsdriehoek?
 • Introductie in de transactionele analyse (een persoonlijkheidstheorie)
 • Welke leiderschapsstijlen en bijbehorende communicatie kan ik toepassen ten behoeven van de groepsdynamiek binnen intervisie, besturen, FTO’s en teams?


Opbouw van het programma en didactisch model

Het programma bestaat uit 20 dagdelen verdeeld over 10 maanden, waarbij ’s ochtends getraind wordt met theoretische modellen en bijpassende opdrachten en ’s middags in een reflectieve labsetting geoefend wordt met het begeleiden van intervisie en andere groepen als besturen, FTO’s en teams.

Tijdens de training worden verschillende leerfasen toegepast te weten: 1) het ervaringsgericht leren, 2) het reflecteren en terugblikken op deze ervaring, 3) het abstraheren en conceptualiseren van de kennis en 4) het actief experimenteren met nieuw verworven kennis.


Leerdoelen

Na deze leergang is de groeps(bege)leider in staat om:

 • intervisie en reflectief leren als leervorm over te brengen en om reflectie binnen intervisie toe te passen
 • het beheer te nemen over zijn eigen bewustzijnsinhouden;
 • om thema’s als projectie, overdracht en tegenoverdracht toe te passen tijdens de intervisie- , bestuurs-, FTO- of teambegeleiding;
 • het reflectiemodel van Korthagen en PDCA cyclus te begrijpen en toe te passen;
 • de beginselen van groepsdynamica te begrijpen en de daarbij behorende interventies te plegen;
 • Intervisiemethodieken en diverse leiderschapsstijlen met bijbehorende communicatie tbv groepsdynamiek (Remmerswaal en Leary) toe te kunnen passen;
 • transactionele analyse te begrijpen en als interventie toe te passen;
 • de niveaus van waarneming te onderscheiden en interventies per niveau toe te passen;
 • persoonlijkheidsstructuren te herkennen en de wijze waarop deze waarneming en interactie beïnvloeden;


Topteamtrainingen: De beste patiëntenzorg bereik je met een topteam!

De kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg wordt bepaald door het functioneren van het gehele apotheekteam. De poliklinische apotheek opereert letterlijk tussen het ziekenhuis, de ziekenhuisapotheek, de medezorgverleners in de eerste lijn en de patiënt. In tegenstelling tot de ziekenhuisapotheek, die van oudsher een vast onderdeel is van de ziekenhuisorganisatie, valt de poliklinische apotheek vaak nog tussen wal en schip. Hierdoor is een goede communicatie en samenwerking een extra uitdaging.

De huidige scholing voor apothekersassistenten is vaak gericht op vakinhoudelijke richtlijnen en kennis op het gebied van genees- en hulpmiddelen. Voor een optimale patiëntenzorg en goed functioneren van een apotheekteam zijn echter ook vaardigheden als samenwerken en communiceren van belang. Optimale communicatie en samenwerking begint met persoonlijk leiderschap.

Met deze training wordt het gehele apotheekteam (apothekers, apothekersassistenten, BBL-ers, administratieve krachten etc.) bewust gemaakt van zijn eigen persoonlijke drijfveren en welke invloed die hebben op hun manier van communicatie en samenwerking. Door ‘alignment’ van apotheker en team te creëren kan het apotheekteam in het ziekenhuis, aan de patiënt en de gehele maatschappij aantoonbaar maken dat ze de best mogelijke farmaceutische patiëntenzorg leveren.

Tijdsinvestering en programma:

De teamtraining bestaat uit 3 sessies van 2,5 uur die zowel overdag als in de avond georganiseerd kunnen worden op de locatie van de poliklinische apotheek.

Sessie 1 (Wie ben ik?) Aan de hand van de drijfverenscan inzicht in persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten

Sessie 2 (Wie zijn wij?) Wat voor invloed hebben mijn drijfveren op mijn communicatiestijl en hoe kan ik dan ontwikkelen om optimaal te communiceren en samenwerken?

Sessie 3 (Oei, ik groei) Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik samen met het team blijf groeien, wat kan ik daarin zelf doen? Eigen verantwoordelijkheid in leren en ontwikkelen.

Leerdoelen
 • Na deze training is het apotheekteam in staat beter te begrijpen wat hun persoonlijke drijfveren zijn en hoe ze zich daarin kunnen ontwikkelen.
 • Na deze training hebben de teamleden inzicht in het effect van deze drijfveren op hun gedrag en communicatie met anderen (de patiënt, andere zorgverleners en hun collega’s). Hierdoor kunnen ze werken aan een structurele verbetering van de communicatie met de patiënt en de samenwerking met andere zorgverleners (b.v. collega’s van de ziekenhuisapotheek of de verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis) waardoor de patiëntenzorg effectiever is.
 • Tijdens deze training wordt door het apotheekteam ervaren hoe je stappen kan zetten om je eigen ontwikkeling adv verbeterpunten in de apotheek te continueren, waardoor zelfsturing gestimuleerd wordt.


Trainingen op maat

Samen met de opdrachtgever bepaal ik aan de hand van een intaketraject wat de leerbehoefte is.

Uitgaande van de competenties en vaardigheden die aanwezig zijn (A) en de competenties en vaardigheden die ontwikkeld moeten worden (B), ontwikkel ik in afstemming met mijn opdrachtgever een training voor het gehele team.

Wil je als zorgorganisatie de competenties en vaardigheden van je medewerkers ontwikkelen op het gebied van reflectieve vaardigheden, communicatie, samenwerken, grenzen stellen, omgaan met autoriteit of aansturen van teams of persoonlijk leiderschap in zijn geheel?

Gebruik het contactformulier en we plannen een vrijblijvend intakegesprek.

Leiderschap in Integrale Zorg : LIZ masterclass

Samen met Maryse Spapens (Zorgkompaz) en Martin Schuitenmaker ontwikkelen en organiseren wij sinds 2022 de LIZ masterclass.

Met de 3-daagse Masterclass: Leiderschap in Integrale Zorg, krijgen deelnemers kennis en vaardigheden aangereikt om dit leiderschap in de praktijk toe te passen en integraal met hun stakeholders samen te werken. Deze drie pijlers (LIZ model) vormen een stevig fundament voor de toekomst en een duurzame aanpak voor integrale zorg Doelgroep apothekers met aandachtsgebied specialistische zorg thuis.


In het programma komen aan bod:

Uitdaging

• De urgentie om te veranderen • De noodzaak om visie op integrale zorg te ontwikkelen

Implementatie

• Hoe je deze visie in je eigen organisatie implementeert (zowel strategisch als inhoudelijk)

Praktische toepassing

• Hoe je je eigen leiderschap hierin ontdekt en kan ontwikkelen


De masterclass bestaat uit 3 plenaire dagen en een project op maat.

Dag 1 (6 uur) is gericht op inspiratie en ‘the why’. Het belang van integrale zorg. Wat zijn de algemene trends en ontwikkelingen in ziekenhuis verplaatste zorg? Welke best practices zijn er al?

Dag 2 (6 uur) is gericht op persoonlijk en professioneel leiderschap. Welke eigenschappen en vaardigheden heb je nodig als leider voor integrale zorg? Wat zijn je eigen voorkeursstijlen? Hoe kan je deze ontwikkelen?

Dag 3 (6 uur) is gericht op het delen van elkaars eigen ervaringen. Van en met elkaar leren.

Delen en reflecteren op elkaars successen en verbeteringen.

Jaarlijks organiseren wij een LIZ Masterclass. Voor meer informatie neem contact op met info@lizmasterclass.nl